Казань
E J JJ K
65 65JJ 65K
70 70JJ 70K
80 80J 80JJ
95 95E